Privacybeleid

OVER DE WEBSITE

HOOFDREDACTIE PUBLICATIE:
FRACTIE IDENTITEIT EN DEMOCRATIE

Europees Parlement

Zweig 07K010

60 Wiertzstraat,

B-1047 BRUSSEL

idgroup.eu

 

VOORWOORD   

De Fractie ID hecht erg veel belang aan de bescherming van de privacy van de gebruikers van de internetsite van idgroup.eu. De Fractie ID neemt alle nodige en redelijke voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van de persoonsgegevens die gebruikers verstrekken te waarborgen. 

In deze optiek heeft de Fractie ID deze pagina geopend om haar gebruikers persoonlijk te informeren. Zonder voorafgaandelijke en schriftelijke goedkeuring van de Fractie ID mogen de hierin voorgestelde gegevens niet, zelfs niet gedeeltelijk, commercieel worden geëxploiteerd. 

AUTEURSRECHTEN

De Fractie ID informeert de gebruikers van deze website dat de elementen van deze website:

 1. a) beschermd zijn door de wetgeving op het auteursrecht: het gaat meer bepaald om foto’s, artikelen, tekeningen, animatiebeelden, enz.;
 2. b) beschermd zijn door het merkenrecht: dit zijn de merken van de partners die op de website voorkomen.

De aldus beveiligde elementen zijn eigendom van Fractie ID of van derden die Fractie ID de toelating gegeven hebben ze te exploiteren. Als zodanig zijn elke volledige of gedeeltelijke reproductie, representatie, gebruik, aanpassing, wijziging, integratie, vertaling, commercialisering verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Fractie ID, op straffe van schending van het auteursrecht en/of van het tekeningen- en/of merkenrecht.  

Creatie van een link
Het is mogelijk om een link naar een website te maken zonder de uitdrukkelijke toelating van de editor, op voorwaarde dat deze link een nieuw browservenster opent. De Fractie ID behoudt zich evenwel het recht voor de verwijdering van een link die ze niet in overstemming met haar redactionele beleid vindt te vragen. 

Credits muziek en geluid
Deze website respecteert het auteursrecht. Alle rechten van auteurs van beschermde werken die op deze website worden gereproduceerd en gecommuniceerd, worden voorbehouden.  Zonder toelating is elk gebruik van de werken, anders dan de individuele en de privéreproductie en -raadpleging, verboden.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS    

 

VOORLOPIGE TITEL. BEPALING EN AARD VAN DE PERSOONSGEGEVENS  

De gegevens die voor de inschrijving op de newsletter worden gevraagd en waarmee de bezoeker zich kan inschrijven zijn verplicht. Mocht u deze liever niet geven dan kunnen wij u niet inschrijven.

Tijdens uw inschrijving op de newsletter vragen wij ons uw persoonsgegevens mee te delen, met name uw voornaam, uw naam, uw e-mailadres, enz.

Wanneer u een e-mail naar Fractie ID stuurt, moeten wij de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt verzamelen, toch alleszins de nodige tijd om uw aanvraag te verwerken.   

De term “persoonsgegevens” verwijst naar alle gegevens die toelaten een individu te identificeren, hetgeen neerkomt op uw familienaam, voornaam, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, bankkaartnummer en alle gegevens met betrekking tot de betaalmiddelen die u met ons wilt delen en meer algemeen de persoonlijke informatie die u wilt invoeren.   

TITEL II. VOORWERP VAN DIT HANDVEST  

Het doel van dit handvest is u te informeren over de middelen die de Fractie ID gebruikt om uw persoonsgegevens te verzamelen, met de meest strikte naleving van uw rechten.

In dit verband vermelden wij dat we bij de verzameling en het beheer van uw persoonsgegevens de Europese verordening nr. 2016-679 van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens naleven. 

 

 

 

GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID


“De Fractie Identiteit en Democratie” informeert al haar bezoekers graag over haar beschermingsbeleid van alle online persoonsgegevens.  Wees ervan overtuigd dat de Fractie ID alles in het werk stelt om de persoonsgegevens van de bezoekers aan deze website te beschermen, in overeenstemming met de Europese wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens.

"de Fractie ID" verwijst naar: De Fractie Identiteit en Democratie

TITEL III. IDENTITEIT VAN DE GEGEVENSVERZAMELAAR  

De verantwoordelijke voor het verzamelen van uw persoonsgegevens op de website is de Fractie ID, waarvan de hoofdzetel ligt in het Europees parlement, Zweig 07K010, Wiertzstraat 60, B-1047 BRUSSEL.

TITEL IV. HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS  

Soorten informatie die we verzamelen en hoe we ze gebruiken

De Fractie ID verzamelt enkel persoonsgegevens, zoals familienaam en voornaam, e-mailadressen, die u ons vrijwillig verstrekt. Persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld van u worden verzameld tijdens uw inschrijving op de newsletter of met je deelname aan een petitie.

Deze verzameling gebeurt in het gerechtvaardigd belang van de structuur en met uw goedkeuring voor de inschrijving op de newsletter en er wordt rekening gehouden met je deelname aan een petitie.

Wanneer de gebruikers het formulier om zich op de newsletter in te schrijven invullen, moeten ze hun familienaam, voornaam en e-mailadres vermelden. 

Wanneer gebruikers het petitieformulier invullen, moeten ze hun achternaam, voornaam en e-mailadres invullen, en kunnen ze optioneel hun telefoonnummer, postcode en land van verblijf invullen.

Wanneer de gebruikers een e-mail naar de Fractie ID sturen via het e-mailadres dat onder de thumbnail “contact” wordt gegeven, verzamelt de Fractie ID de persoonsgegevens die u hem toevertrouwt, net als uw e-mailadres.  

Wij verwittigen de gebruikers over de inhoud van hun bericht wanneer ze ons een e-mail sturen. Let erop nooit onnodige persoonsgegevens openbaar te maken waarvan de overdracht schade aan bijvoorbeeld uw bankgegevens kan berokkenen.

De verwerkte gegevens moeten juist, volledig en bijgewerkt zijn en op een eerlijke manier verzameld. De verwerking van gevoelige gegevens is trouwens verboden (met uitzondering van afwijkingen).

Uw persoonsgegevens worden verzameld voor een of meer van onderstaande doeleinden:  

 • Beheer van uw aanvragen
 • Beheer van uw deelname aan een petitie
 • Beheer van de inschrijvingen op de newsletter
 • Beheer van de kandidaturen
 • Beheer van de gebruikers

Tijdens het verzamelen van uw persoonsgegevens voor de inschrijving op de newsletter moeten de gebruikers hun familienaam, voornaam en e-mailadres meedelen, zonder dewelke ze niet kunnen inschrijven.   

U kunt op elk ogenblik uw toestemming voor uw inschrijving op de newsletter of uw deelname aan een petitie intrekken door de procedure te volgen die u wordt meegedeeld bij de ondertekening van de mails die naar u worden verzonden.

Bovendien worden, telkens er persoonsgegevens op onze website worden verzameld, de doeleinden van deze verzameling en de verwerkingsmodaliteiten duidelijk uiteengezet, in overeenstemming met de Europese verordening nr. 2016-679 van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens.

TITEL V. BESTEMMELINGEN VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

De categorieën van personen die toegang tot uw persoonsgegevens hebben zijn, binnen de limieten van hun respectievelijke bevoegdheden, de leden en de medewerkers van de Fractie ID. 

Kunnen eveneens de bestemmelingen van uw persoonsgegevens zijn: de openbare instellingen uitsluitend om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichtingen, en de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Persoonsgegevens delen

De Fractie ID verkoopt of levert geen enkel persoonsgegeven aan derden.

De Fractie ID doet een beroep op servicebedrijven om diverse taken uit te voeren, met name taken met een technisch karakter zoals de levering van technische diensten voor onze website, hulp bij reclamecampagnes, enz.  Deze ondernemingen krijgen toegang tot de persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor de uitvoering van deze taken. Deze ondernemingen hebben zich ertoe verbonden om net als de Fractie ID  de wetgeving op het verzamelen en het verwerken van de persoonsgegevens, evenals dit beleid te respecteren.   In ieder geval mogen ze deze persoonsgegevens enkel gebruiken om hun taken uit te voeren, vermits hen geen enkel ander gebruik is toegelaten.

Wanneer de Fractie ID aan een bevoegde derde moet communiceren in naleving van een administratieve, wettelijke of gerechtelijke beslissing, verbindt ze er zich toe, voorafgaand aan elke communicatie, er de betrokken personen van op de hoogte te brengen.  

TITEL VI. BEWAARDUUR VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan de duur die strikt noodzakelijk en redelijk is voor het beheer van onze relatie met u. Na deze duur worden uw persoonsgegevens verwijderd, gepseudonimiseerd of versleuteld, met uitzondering van deze die nodig zijn om een bewijs van recht vast te stellen.   De bewaarduur van uw persoonsgegevens varieert in functie van het doel van hun verzameling. Hieronder volgen echter een paar bewaarduren die in de Fractie ID werden ingevoerd:

 • Tot u uw toestemming voor de inschrijving op de newsletter intrekt
 • Tot de verwerking van uw aanvraag in geval van een aanvraag van informatie via e-mail
 • 2 maanden of twee jaar na uw toestemming, te rekenen vanaf de ontvangst, voor kandidatuurelementen type CV en motivatiebrief.

TITEL VII. VEILIGHEID

Wij laten u weten dat we alle nuttige voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te vrijwaren en meer bepaald te vermijden dat ze worden vervormd, beschadigd of dat niet-bevoegde derden er toegang zouden toe hebben.  

Wij hebben bijvoorbeeld volgende maatregelen genomen:

 • Wij gebruiken een antivirus en updaten deze systematisch en tijdig en we installeren een “firewall”.
 • We bewaren uw persoonsgegevens systematisch zodat we ze kunnen recupereren in geval van fysische of technische incidenten en we zorgen voor de nodige beveiliging van deze bewaring;
 • Wij testen en evalueren onze maatregelen op geregelde intervallen en passen ze indien nodig aan;
 • Onze medewerkers worden geïnformeerd en gesensibiliseerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Ze volgen een aantal duidelijke richtlijnen, worden geregeld geschoold en worden geïnformeerd over hun verantwoordelijkheden. 
 • Deze werknemers hebben toegang tot uw gegevens voor zover ze deze informatie nodig hebben om hun taken correct uit te voeren. 
 • Nieuwe projecten die een invloed op uw privéleven kunnen hebben, worden grondig geanalyseerd om uw rechten, de veiligheid en de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. 

 

TITEL VIII. COOKIES

Om u beter van dienst te zijn, meten we het aantal gelezen pagina’s, het aantal bezoeken en de activiteit van de bezoekers op de website en hun terugkeerfrequentie.  Hiervoor gebruiken we de “cookies”-technologie.

“Cookies” zijn kleine bestanden die een website voor registratiedoeleinden naar de harde schijf van een individu stuurt. De cookies zorgen ervoor dat een website zich belangrijke informatie kan herinneren en het gebruik van een website gemakkelijker maakt.         

Met een cookie kunnen we u niet identificeren. In het algemeen registreert hij informatie over de navigatie van uw computer of toestel op onze website (de door u geraadpleegde pagina’s, de datum en het uur van raadpleging, enz.) die we kunnen lezen tijdens uw latere bezoeken. Hij kan een id per bezoeker identificeren, waarmee u niet geïdentificeerd kunt worden.

In dit geval bevat hij de informatie die u ons zopas geleverd hebt. Zo hoeft u tijdens uw volgende bezoek het voorgestelde formulier niet opnieuw in te vullen. Deze informatie wordt 1 jaar op uw computer opgeslagen.   

Wanneer u op onze website idgroup.eu inlogt, kunnen we, afhankelijk van uw keuzes die u maakt aan de hand van de instellingen van uw hierboven beschreven navigatiesoftware, deze cookies in uw browser installeren met als doel:

 • Aanwezigheidsstatistieken op te stellen (aantal bezoeken, geraadpleegde pagina’s, afbreken van het bestelproces, enz.) om de kwaliteit van onze diensten te volgen en te verbeteren.
 • De presentatie van onze website aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw browser.
 • Om bepaalde voorkeuren in uw computer op te slaan om bepaalde procedures vooraf te laden, zoals het onthouden van de gekozen taal.
 • Om een unieke ID voor u te bepalen, waarmee externe adverteerders u als doelgroep van een relevante publicatie kunnen zien.

 

Wij laten u weten dat u zich kunt verzetten tegen de registratie van “cookies” door uw browser te configureren.

1. Uw cookieskeuzes

U kunt de opties van uw webbrowser gebruiken wanneer u geen cookies wenst te ontvangen of wanneer uw browser u van de ontvangst van een cookie moet verwittigen.    

Er zijn meerdere mogelijkheden om de cookies te beheren.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de door u uitgevoerde instellingen het browsen op het internet en uw toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies nodig hebben kan wijzigen.  

U kunt op elk ogenblik uw wensen op het vlak van de cookies wijzigen, met de hieronder beschreven middelen.

1.1 De keuzes die uw navigatiesoftware u biedt  

U kunt uw navigatiesoftware zodanig configureren dat de cookies in uw browser worden geregistreerd of, in tegendeel, worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens hun uitgever.

U kunt uw navigatiesoftware ook zodanig programmeren dat u elke cookie kunt aanvaarden of weigeren voordat de cookie in uw browser wordt opgeslagen. 

 Klik op het "Hulp"-menu van uw browser om te weten te komen hoe u uw cookiesvoorkeuren kunt wijzigen.

1.2 De aanvaarding en de weigering van cookies

De registratie van een cookie in een browser hangt af van de wil van de gebruiker van de browser, die deze op elk ogenblik en gratis kan bevestigen en wijzigen via de keuzes die zijn navigatiesoftware hem biedt. 

Wanneer u in uw navigatiesoftware de registratie van cookies in uw browser aanvaard hebt, kunnen de cookies van de pagina’s en de inhouden die u geraadpleegd hebt tijdelijk op een speciale plaats in uw browser worden opgeslagen. Enkel hun uitgever kan ze lezen.

Wanneer u de registratie van cookies in uw browser weigert, of de al geregistreerde wist, kunt u niet langer genieten van een aantal functionaliteiten die nodig zijn om in bepaalde ruimten van onze website te browsen. 

Dit is ook het geval wanneer wij – of onze providers – om technische compatibiliteitsredenen het door de navigator gebruikte navigatortype, zijn taalparameter en de weergave of het land vanuit hetwelk uw browser op onze website ingelogd is niet herkennen.  

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat we niet verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van een slechtere werking van onze diensten omdat we in de onmogelijkheid zijn de vereiste cookies voor hun werking te registreren of te raadplegen, doordat u ze geweigerd of gewist hebt.

2. Hoe uw keuzes maken, afhankelijk van de browser die u gebruikt?

Voor het beheer van de cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser anders. Ze wordt beschreven in het hulpmenu van uw browser. Zo komt u te weten hoe uw voorkeuren op het vlak van de cookies te wijzigen. 

Voor Internet Explorer™:

https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Voor Safari™:

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/nl/9277.html

Voor Chrome™:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

Voor Firefox™:

https://support.mozilla.org/nl/kb/websites-melden-cookies-geblokkeerd-deblokkeren

Voor Opera™:

http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

TITEL IX. SOCIALE NETWERKEN EN EXTERNE LINKS

Sociale netwerken     

Onze website maakt gebruik van computertoepassingen van derden, waarmee de gebruiker inhoud van onze website met andere personen kan delen of aan deze personen zijn mening over de inhoud van onze website kan laten weten.

Het gaat om knoppen op sociale media zoals Facebook en Twitter (hierna de “knoppen voor sociaal delen” genoemd).

Wanneer u een pagina van onze website met een dergelijke knop raadpleegt, maakt uw browser een directe link met de servers van het sociale netwerk.

Wanneer u tijdens het browsen verbonden bent met het sociale netwerk, kan u met de knoppen voor sociaal delen de geraadpleegde pagina’s aan uw account koppelen. 

Wanneer u op een knop voor sociaal delen klikt of een commentaar geeft, wordt de overeenstemmende informatie naar het sociale netwerk overgemaakt en op uw account gepubliceerd.

Als u niet wenst dat het sociale netwerk de door ons verzamelde informatie aan uw account koppelt, moet u zich afmelden bij het sociale netwerk voordat u onze website bezoekt. 

Deze knoppen voor sociaal delen zijn onderworpen aan het privacybeleid en de bescherming van het privéleven van de sociale netwerken. Wij nodigen u dus uit om ze te raadplegen en kennis te nemen van de gebruiksdoeleinden, meer bepaald de publiciteitsdoeleinden, browse-informatie die ze dankzij deze knoppen kunnen verzamelen. 

Links naar andere websites
Wij kunnen links voorstellen die niet door de Fractie ID worden beheerd. Als u een van deze websites waarnaar we verwijzen bezoekt, nodigen wij u uit kennis te nemen van hun beleid, meer bepaald op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens. Wij zijn noch verantwoordelijk voor het beleid noch voor de praktijken van andere ondernemingen.

TITEL X. TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS  

In overeenstemming met de Europese verordening nr. 2016-679 van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen wat betreft de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, heeft u het recht op toegang, rechtzetting, communicatie, informatie over de overdraagbaarheid en verzet tegen informatie die u aangaat. Indien u dit recht wilt uitoefenen en informatie die u aanbelangt wilt verkrijgen, vragen wij u zich te richten tot onze Verantwoordelijke van de Gegevensbescherming:   

U houdt de controle over de persoonsgegevens die u ons online geeft. Als u wanneer dan ook de persoonsgegevens die we over u bewaren of de voorkeuren op het vlak van contacten, hetzij met ons, hetzij met onze handelspartners, wenst te veranderen, volstaat het ons dit te laten weten op het hierboven vermelde e-mailadres. 

Om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die we over u bijhouden, of om ons te vragen deze gegevens te wissen of niet meer te gebruiken, vragen wij u dit op bovenstaande adressen mee te delen. 

TITEL XI. WIJZIGINGEN

Aangebrachte wijzigingen aan ons privacybeleid

Het kan zijn dat de Fractie ID van tijd tot tijd dit beschermbeleid van persoonsgegevens moet aanpassen, daarom stellen wij voor dat u de inhoud geregeld controleert. U kunt erop rekenen dat geen enkele wijziging retroactief is en de wijze waarop we eerder verzamelde gegevens behandelen niet zal veranderen. 

TITEL XII. OVERDRACHTEN VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EU

In principe zijn deze overdrachten verboden.

Uitzonderingen:

 • Behalve naar een land erkend door de Europese commissie (Canada, Zwitserland, Argentinië, Jersey …);
 • Of als in het geval van een overdracht naar de Verenigde Staten het bedrijf van bestemming aangesloten is bij Safe Harbor;
 • Of als een van de uitzonderingen van de GDPR wordt ingeroepen;
 • Of als de persoon op wie de gegevens betrekking hebben uitdrukkelijk ingestemd heeft met de overdracht;
 • Of als de overdracht nodig is onder bepaalde uitzonderlijke omstandigheden.

TITEL XIII. IN GEVAL VAN (EEN) INBREUK(EN) OP UW PERSOONSGEGEVENS

In geval van een inbreuk op de persoonsgegevens stelt de verwerkingsverantwoordelijke er de bevoegde toezichthoudende autoriteit conform artikel 55 binnen de kortste termijn en indien mogelijk binnen ten laatste 72 uur nadat hij er kennis van genomen heeft van op de hoogte, tenzij de inbreuk in kwestie geen risico inhoudt voor de rechten en de vrijheden van natuurlijke personen. Wanneer de betekening aan de toezichthoudende autoriteit niet binnen de 72 uur plaatsvindt, worden de redenen voor de vertraging eraan toegevoegd. 

Wanneer een inbreuk op de persoonsgegevens een hoog risico kan vormen voor de rechten en de vrijheden van een natuurlijke persoon, deelt de verwerkingsverantwoordelijke de inbreuk op de persoonsgegevens zo snel mogelijk aan de betrokkene mee. 

Klacht

Wanneer we de verwerking van uw persoonsgegevens niet nakomen of u een van uw rechten niet kunt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit en een klacht indienen conform volgende procedure: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Veiligheid
Conform de wet implementeert de Fractie ID al de nodige veiligheidsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.

Hoe ons contacteren
Voor vragen over het beleid van de Fractie ID met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens die via het internet worden verzameld, kunt u ons mailen op volgend e-mailadres: [email protected].